REALIZOWANE PROJEKTY

Realizowane projekty
Realizujemy dla Was liczne projekty które mają na celu zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz ułatwić pracodawcy ich zatrudnienie.
 
 
 
Obecnie realizujemy 2 projekty:

 

"infoON"  - Internetowy informator dla osób niepełnosprawnych"
www.infoon.pl 

 

Celem projektu infoON jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu za pomocą internetu do publikacji dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością o tematyce prawnej, psychologicznej i związanej z aktywizacją zawodową, a przez to przełamywanie barier w dostępie do informacji. Przekazywana w ten sposób wiedza ma na celu poprawę dostępu osób niepełnosprawnych do potrzebnych im informacji, a tym samym ich aktywizację społeczną i zawodową, wspieranie ich w funkcjonowaniu w społeczeństwie i na rynku pracy poprzez budowę świadomości związanej z przysługującymi prawami, umiejętnościami społecznymi, rozwojem osobistym oraz poruszaniem się po rynku pracy. Publikacje ukazują się w cyklach tematycznych, a po zakończeniu cyklu w danej kategorii informacje zostają zebrane w jedną publikację w formie poradnika i udostępnione do pobrania jako pdf.

 

Platforma zawiera również dział „aktualności” zawierający informacje i wiadomości istotne dla osób niepełnosprawnych, dotyczące m. in. ekonomii, edukacji, zdrowia oraz kultury i sztuki. Osoby zainteresowanie otrzymywaniem powiadomień o publikacjach oraz aktualnościach mogą skorzystać z newslettera, który regularnie informować będzie o tematyce aktualnych publikacji.

 

W ramach projektu działa również pośrednik pracy, którego zadaniem jest zdobywanie ofert pracy dla osób niepełnosprawnych. Oferty publikowane są na platformie poszerzając tym samym zakres informacji dotyczących rynku pracy.

 

Projekt infoON prowadzony jest przez Stowarzyszenie Środowisko dla Niepełnosprawnych Eko Salus, a współfinansowany przez PFRON.

 

logo PFRON

 

"KROWA Plus - Kreowanie Rozwoju Osobistego Wspieranego Aktywnie"

 

Stowarzyszenie "Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS" od 01.01.2014 roku prowadzi autorski projekt „KROWA Plus – Kreowanie Rozwoju Osobistego Wspieranego Aktywnie”, który jest współfinansowany przez PFRON.

 

logo PFRON

 

Beneficjentem projektu może zostać bezrobotna osoba niepełnosprawna, która posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności stwierdzające:

 

 • znaczny stopień niepełnosprawności,
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • lekki stopień niepełnosprawności

 

oraz:

 

 • nie będąca uczestnikiem WTZ (Warsztatów Terapii Zajęciowej),
 • nie pracująca w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

 

Projekt zakłada organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia beneficjentów projektu w rynek pracy. Szczegółowe zadania jakie są podejmowane w ramach projektu to: doradztwo zawodowe, przygotowanie i wdrożenie IPD, oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Projekt przewiduje również konsultacje z Psychologiem i poradnictwo prawne. W ramach realizacji w/w zadań, beneficjenci projektu otrzymują kompleksowe wsparcie niezbędne do aktywizacji zawodowej, między innymi w formie Klubów Pracy, Grup Wsparcia – dla osób zatrudnionych.

Projekt zakłada wsparcie osób niepełnosprawnych w modelu: zatrudnienia wspieranego (wspomaganego) przy udziale wykwalifikowanych pośredników pracy, doradców zawodowych, psychologów, liderów pracy, szkoleniowców. Podstawowym celem stanowiska pośrednika pracy, grupy doradczej jest reintegracja społeczno-zawodowa beneficjentów projektu. Działanie w projekcie skierowane na odpowiednie motywowanie, aktywizację i wsparcie beneficjentów przywraca im umiejętności funkcjonowania na wolnym rynku pracy. W projekcie założono, że zespół złożony z pośredników pracy, grupy doradczej (doradca zawodowy, psycholog, lider pracy, prawnik) będzie posługiwał się w swojej pracy techniką coachingu. Ideą coachingu jest pomoc ludziom w ogólnym rozwoju osobistym oraz w stawaniu się takimi, jakimi chcą się stać poprzez wykształcenie konkretnych umiejętności.

 

Czas trwania projektu: 01.01.2013 – 31.03.2017

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

 

 

Projekty zakończone:

 

"pytON"  - poradnictwo dla osób niepełnosprawnych prowadzone on-line"
www.pyton.info.pl 

Celem projektu pytON jest udzielanie osobom niepełnosprawnym wsparcia poprzez prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społecznego i prawnego, w tym udzielanie informacji dotyczących przysługujących im uprawnień i dostępnych usług. Porady udzielane są za pośrednictwem portalu www.pyton.info.pl, zatem bez konieczności wychodzenia z domu, co może znacząco wpłynąć na jakość życia osób niepełnosprawnych, szczególnie tych, którym niepełnosprawność utrudnia poruszanie się lub które mieszkają z dala od dużego ośrodka miejskiego. Dostarczane w ten sposób usługi mają na celu poprawę dostępu osób niepełnosprawnych do potrzebnego im wsparcia, a tym samym ich aktywizację społeczną, poprzez wyjaśnianie wątpliwości, uświadamianie praw i możliwości oraz rozwiązywanie problemów. Projekt trwał do 31.12.2015

 

Projekt pytON prowadzony jest przez Stowarzyszenie Środowisko dla Niepełnosprawnych Eko Salus, a współfinansowany przez PFRON.

 

logo PFRON

JAK UZYSKAĆ WSPARCIE?

Aby uzyskać wsparcie skorzystaj z kwestionariusza zapytania dostępnego tutaj.

W kwestionariuszu podaj adres mailowy służący dalszej komunikacji oraz potwierdź, że posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności i wyraź zgodę na przetwarzanie twoich danych w celu udzielenia odpowiedzi. Następnie, w kolejnym polu umieść pytanie w wybranej kategorii (prawnej, społecznej, psychologicznej) oraz, w przypadku takiej konieczności, dołącz odpowiednie dokumenty w wersji elektronicznej. Odpowiedź otrzymasz w ciągu maksymalnie 48 godzin (w dni robocze, po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zapytania przez system) na podany adres mailowy.

 

CZEGO DOTYCZYĆ MOGĄ PYTANIA?

Pytania obejmować mogę trzy dziedziny: prawo, psychologię i życie codzienne. 

Pytania z zakresu prawa dotyczyć mogą wszelkich aspektów prawa w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, a związanych z ich funkcjonowaniem w społeczeństwie, środowisku pracy oraz w kontaktach z wszelkimi instytucjami i organizacjami, a także innych spraw zgłoszonych bezpośrednio przez beneficjentów.

Pytania o tematyce psychologicznej związane mogą być z wszelkimi problemami osobistymi, a także z umiejętnościami społecznymi, takimi jak komunikacja, asertywność, rola w grupie, radzenie sobie ze stresem.

Pytania związane z życiem codziennym dostarczą odpowiedzi o dostępnych usługach, możliwościach uzyskania wsparcia, otrzymania sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych. Informacje dotyczyć też mogą aktualnych działań i akcji społecznych, możliwości rozwoju zawodowego, umiejętności i zainteresowań, a także innych tematów zgłoszonych przez beneficjentów.

Z najczęściej poruszanych podczas konsultacji tematów utworzona zostanie baza zagadnień, która, z zachowaniem odpowiedniej anonimowości, będzie opublikowana na stronie w formie FAQ. Umożliwi to beneficjentom zapoznanie się z możliwym rozwiązaniem problemu bez bezpośredniej konsultacji lub pozwoli doprecyzować zadawane pytanie.

Nie wahaj się zadać pytania spoza wymienionego zakresu. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie!

 

 

"KROWA - Kreowanie Rozwoju Osobistego Wspieranego Aktywnie"

Stowarzyszenie "Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS" od 01.04.2012 roku prowadził autorski projekt „KROWA – Kreowanie Rozwoju Osobistego Wspieranego Aktywnie”, który jest współfinansowany przez PFRON.

 

logo PFRON

 

Beneficjentem projektu może zostać bezrobotna osoba niepełnosprawna, która posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności stwierdzające:

 

 • znaczny stopień niepełnosprawności,
 • umiarkowany stopień niepełnosprawności

 

oraz:

 

 • nie będąca uczestnikiem WTZ (Warsztatów Terapii Zajęciowej),
 • nie pracująca w Zakładzie Aktywności Zawodowej.

 

 

Projekt zakłada organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączenia beneficjentów projektu w rynek pracy. Szczegółowe zadania jakie są podejmowane w ramach projektu to: doradztwo zawodowe, przygotowanie i wdrożenie IPD, oraz prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Projekt przewiduje również konsultacje z Psychologiem i poradnictwo prawne. W ramach realizacji w/w zadań, beneficjent projektu otrzymują kompleksowe wsparcie niezbędne do aktywizacji zawodowej, między innymi w formie Klubów Pracy, Grup Wsparcia – dla osób zatrudnionych.

Projekt zakłada wsparcie osób niepełnosprawnych w modelu: zatrudnienia wspieranego (wspomaganego) przy udziale wykwalifikowanych pośredników pracy, doradców zawodowych, psychologów, liderów pracy, szkoleniowców. Podstawowym celem stanowiska pośrednika pracy, grupy doradczej jest reintegracja społeczno-zawodowa beneficjentów projektu. Działanie w projekcie skierowane na odpowiednie motywowanie, aktywizację i wsparcie beneficjentów przywraca im umiejętności funkcjonowania na wolnym rynku pracy. W projekcie założono, że zespół złożony z pośredników pracy, grupy doradczej (doradca zawodowy, psycholog, lider pracy, prawnik) będzie posługiwał się w swojej pracy techniką coachingu. Ideą coachingu jest pomoc ludziom w ogólnym rozwoju osobistym oraz w stawaniu się takimi, jakimi chcą się stać poprzez wykształcenie konkretnych umiejętności.

 

Czas trwania projektu: 01.04.2012 – 31.03.2015

 

INNE ZREALIZOWANE PROJEKTY:

 • "KOMPAS- Kreatywne Organizowanie Miejsca Pracy Aktywizującego Społecznie, projekt współfinansowany ze środków PFRON pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego, zakończony 30.11.2013
 • "KOZA - Kreatywne Organizowanie Zawodowej Aktywności", projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, zakończony 30.11.2012 roku;
 • "Trener Pracy - Centrum Zatrudnienia Wspomaganego w Wielkopolsce", projekt współfinansowany ze środków PFRON, zakończony 31.12.2010;
 • "KROWA - Kreowanie Rozwoju Osobistego Wspieranego Aktywnie", projekt współfinansowany ze środków PFRON, zakończony z dniem 20.12.2011 roku;
 • „POMOC-AKTYWIZACJA-WSPARCIE (PAW)”współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przy współpracy z MOPR;
 • Projekty na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu: „Zainwestuj w Świat”„Zainwestuj w Świat-zobacz, że warto”, współfinansowane z programu grantowego Ligi Odpowiedzialnego Biznesu;
 • Innowacyjny Program „zefirON – Zintegrowany Ekspert Funduszy Indywidualnych Osób Niepełnosprawnych” którego celem było wykorzystanie środków zfron z ZPCHr na pracowników niepełnosprawnych. Za pomocą specjalnie stworzonego portalu www.zefiron.pl, osoby niepełnosprawne nabyły wiele przydatnych narzędzi do edukacji, mogły skorzystać z turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek, oraz mogły nabyć narzędzia ułatwiające codzienne funkcjonowanie. W ramach projektu wyprodukowaliśmy 4 filmy audiowizualne z zakresu prawa i choreoterapii. W projekcie wzięło udział ok. 170 osób niepełnosprawnych – beneficjentów pomocy.
 • Centrum Integracji Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych (CIZON), współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w partnerstwie z firmą Synergia od 06.09.2011 do 31.12.2011 roku Więcej...

Inne formy działalności realizowane przez Stowarzyszenie

 

Klub Pracy dla osób oczekujących na podjęcie zatrudnienia:

Celem spotkań jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy poprzez:

 • poznanie swoich mocnych stron
 • określenie zainteresowań
 • identyfikację cech i umiejętności potrzebnych na stanowisku pracy, którym dana osoba jest zainteresowana (do cv i na rozmowę kwalifikacyjną)
 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (cv i list motywacyjny)
 • ćwiczenie rozmowy kwalifikacyjnej
 • doskonalenie zachowań społecznych (wypowiadanie swojej opinii na forum, ćwiczenia w podgrupach, duża rotacja osób uczestniczących 
  w zajęciach)
 • wzmacnianie nawyku punktualności i obowiązkowości
 • przepracowywanie obaw i wątpliwości związanych z podjęciem pracy (np. konieczność zmiany nawyków, zwiększenie  ilości obowiązków, obawy typu „czy sobie poradzę”, „czy będę się dobrze czuł wśród nowych ludzi” itp.)
 • określenie zalet podjęcia pracy
 • sprawy bieżące (np. opracowywanie budżetu w celu określenia środków niezbędnych do samodzielnego utrzymania się, informacje o kursach i szkoleniach)
 • Jak zarządzać czasem, żeby znaleźć czas na pracę. Przepracowanie obaw związanych 
  z podjęciem pracy.
 • Tworzenie indywidualnych planów poszukiwania pracy z uwzględnieniem mocnych 
  i słabych stron, potrzeb szkoleniowych, sytuacji osobistej i zdrowotnej itp.
 • Jak radzić sobie ze stresem.
 • Asertywność w kontekście poszukiwania pracy.
 • Efektywna komunikacja.
 • Prawa i obowiązki niepełnosprawnego pracownika (czas pracy, dofinansowania itp).
 • Inne tematy określane w ramach potrzeb grupy beneficjentów

 

Grupa Wsparcia dla osób pracujących:

Spotkania grupy są animowane przez psychologa oraz doradcę zawodowego. Celem grupy jest wzajemne zapewnienie pomocy i oparcia w radzeniu sobie z własnymi problemami (np. wynikającymi z podjęcia zatrudnienia, faktu bycia osobą niepełnosprawną itp.). Ponadto uczestnicy będą mieli możliwość udoskonalić swoje funkcjonowanie (np. społeczne, zawodowe) i zwiększyć skuteczność swoich działań. Źródłem pomocy jest wiedza, wysiłek i umiejętności uczestników grupy wsparcia, często doświadczających podobnych problemów i mających  podobne koleje losu. W przypadku zainteresowania członków grupy możliwe jest zorganizowanie wsparcia w postaci   eksperta zewnętrznego – np. kwestie psychologiczne (psychoedukacja), prawne itp. 

Uczestnictwo w grupie wsparcia daje jej członkom różnorakie korzyści:

 • budowanie systemu wsparcia społecznego
 • budowanie siatki relacji społecznych
 • możliwość uzyskania wsparcia emocjonalnego, praktycznego, zawodowego 
  i psychologicznego oraz innego – w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania (np. prawnego, z zakresu zdrowia)
 • podtrzymywanie motywacji do kontynuowania pracy w przypadku kryzysów
 • możliwość praktycznego doskonalenia funkcjonowania w grupie, umiejętności komunikacji
 • zapobieganie pojawieniu się odczucia bezsensu, bezsilności, osamotnienia lub rezygnacji
 • możliwość rozwiązywania na bieżąco problemów.

Grupy wsparcia dla rodziców:

Spotkania grupy rodziców są prowadzone przez psychologa, doradcę zawodowego. Celem powyższych spotkań jest omawianie bieżących problemów, zapewnienie wzajemnej pomocy i wsparcia.

 

Szkolenia z przystosowania zawodowego dla Beneficjentów Stowarzyszenia:

Szkolenia beneficjentów z zakresu obsługi komputera.