STATUT

Statut
Statut Stowarzyszenia Środowisko dla Niepełnosprawnych "EKO SALUS" z siedzibą w Poznaniu, uchwalony w dniu 31.03.2008 r.
Statut Stowarzyszenia Środowisko dla Niepełnosprawnych
„EKO SALUS”
z siedzibą w Poznaniu,
uchwalony w dniu 31.03.2008 r.
Mając na względzie ograniczony dostęp do rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym celem wspólnego podejmowania działań na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej, tworzenia warunków stwarzających możliwości rozwoju zawodowego oraz poprawy sytuacji socjalnej i zawodowej osób niepełnosprawnych, oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jak też współudział w realizacji przedsięwzięć na rzecz rehabilitacji zawodowej, sportowej, turystycznej i społecznej osób niepełnosprawnych, oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ustala się, co następuje:
Dział I
Postanowienia ogólne.
§ 1

Stowarzyszenie Środowisko dla Niepełnosprawnych EKO SALUS z siedzibą w Poznaniu, zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną.
§ 2

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.
§ 3
Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba władz naczelnych mieści się w Poznaniu.
Stowarzyszenie może działać poza obszarem Polski, jeżeli służyć to będzie realizacji jej celów statusowych i pozostanie w zgodzie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej i innego Państwa.
§ 4
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
§ 5
Stowarzyszenie może przystępować do organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
W realizacji swoich działań statutowych Stowarzyszenie współpracuje z organami władzy i administracji państwowej, organizacjami społecznym i gospodarczymi, szkołami podstawowymi, gimnazjami, szkołami wyższymi.
Dział II
Cele i sposoby działania.
§ 6

Celami Stowarzyszenia są:
Poprawa statusu socjalnego i zawodowego osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zależnych.
Aktywizacja i rehabilitacja zawodowa oraz społeczna osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zależnych.
Współpraca z pracodawcami oraz wszelkimi organizacjami rządowymi oraz pozarządowymi w zakresie poszukiwania i tworzenia nowych miejsc pracy oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zależnych.
Stała współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej, mająca na celu przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu osób niepełnosprawnych oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zależnych.
Wzajemne wsparcie i integracja środowiska osób niepełnosprawnych.
Poprawa sytuacji materialno – bytowej osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zależnych.
Działalność na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.
Popieranie i promocja wszelkiego rodzaju działań na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.
Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o ochronie środowiska oraz zrównoważonym rozwoju.
10. Informowanie o problemach ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju i metodach ich rozwiązywania.
11. Upowszechnianie najnowszych technik ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.
12. Angażowanie osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i osób zależnych w działalność na rzecz ochrony środowiska.
13. Niesienie pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, osób zależnych zmierzającej do zapewnienia im aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym.
14. Kreowanie wizerunku osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zależnych jako pełnoprawnych obywateli RP.
15. Współpraca ze środowiskami polonijnymi w zakresie organizowania pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz dzieciom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.
16. Organizowanie ośrodków i obozów aktywnej rehabilitacji, gdzie uprawiany będzie sport mający na celu zwiększenie aktywności fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób chorych, osób zależnych, młodzieży o trudnej sytuacji życiowej, jak także współdziałanie w tego rodzaju działaniach z innymi organizacjami.
17. Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki. Podnoszenie sprawności fizycznej i polepszenie stanu zdrowia społeczności.
18. Rozwijanie sportu wyczynowego wśród młodzieży i osób niepełnosprawnych.
19. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
20. Działanie na rzecz wyrównania szans młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej.
21. Przeciwdziałanie patologiom społecznym w szczególności narkomani, alkoholizmowi, nikotynizmowi i innym uzależnieniom.
22. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób przebywających w zakładach penitencjarnych, zakładach wychowawczych, karnych, aresztach śledczych, zakładach poprawczych.
23. Wzajemne wsparcie i integracja środowiska osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zależnych.
24. Aktywizacja społeczna i zawodowa kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym.
§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
Tworzenie nowych miejsc pracy i wskazywanie możliwości świadczenia pracy we wszelkich formach; wspieranie i propagowanie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zależnych.
Niesienie pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, zmierzającej do zapewnienia im aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym.
Doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zależnych oraz nieodpłatną pomoc i współpracę w poszukiwaniu zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zależnych.
Współpracę polegającą na propagowaniu i wspieraniu pracodawców zatrudniających osoby posiadające status osób niepełnosprawnych.
Opracowywanie i realizację projektów przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.
Promocję zagadnień ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.
Organizowanie i dofinansowywanie działalności propagatorskiej, edukacyjnej, doradczej i wydawniczej w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
Organizowanie i dofinansowywanie konferencji, szkoleń, warsztatów, seminariów, dyskusji oraz wszelkiego rodzaju spotkań na tematy związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem oraz problemami osób niepełnosprawnych.
Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia.
10. Współpracę z władzami miast, gmin, powiatów i województw oraz organizacjami realizującymi cele odpowiadające celom Stowarzyszenia.
11. Propagowanie wszystkich inicjatyw w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz problematyki osób niepełnosprawnych w drodze dostarczania publikacji i innych materiałów edukacyjnych propagujących te zagadnienia.
12. Współdziałanie z lokalnymi placówkami oświatowymi w zakresie edukacji ekologicznej oraz związanej z problematyką niepełnosprawności i pomoc w organizowaniu tej edukacji.
13. Zawieranie umów lub porozumień z osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji celów statutowych stowarzyszenia.
14. Wspieranie przedsiębiorców działających na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz osób niepełnosprawnych i pośredniczenie w kontaktach między nimi.
15. Prowadzenie i sprzedaż wydawnictw związanych z problematyką objętą celami Stowarzyszenia.
16. Prowadzenie ośrodków edukacji środowiskowej, placówek oświatowych.
17. Prowadzenie ośrodków turystki przyrodniczej i środowiskowej.
18. Prowadzenie ośrodków pomocy dla osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zależnych, takich jak:
- domów opieki społecznej,
- ośrodków pomocy dla rodzin,
- przedszkoli i żłobków dla dzieci niepełnosprawnych,
- ośrodków rehabilitacji oraz psychoterapii,
- ośrodków doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy,
- domy dziecka,
- domy spokojnej starości,
- rodzin zastępczych.
19. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.
20. Wspieranie, dofinansowywanie i prowadzenie środków społecznego przekazu (prasa, radio, telewizja, Internet).
21. Prowadzenie wszelkich działań na rzecz popularyzacji rozwiązań Unii Europejskiej związanych z celami Stowarzyszenia.
22. Współpracę z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej działającymi na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz osób niepełnosprawnych.
23. Prowadzenie doradztwa prawnego, finansowego i organizacyjnego w zakresie związanym z celami Stowarzyszenia.
24. Prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej i sportowej.
25. Ustanawianie nagród, stypendiów i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych działających na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz pomocy osobom niepełnosprawnym.
26. Skupianie wokół celów Stowarzyszenia organizacji gospodarczych, proekologicznych, konsumenckich i społecznych, przedstawicieli nauki oraz innych organizacji o profilu zgodnym z celami Stowarzyszenia.
27. Organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki wśród społeczności.
28. Integrowanie środowiska dorosłych do działania na rzecz promocji zdrowia, rozwoju zdrowia i sportu wśród społeczności.
29. Tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowanie terenów i obiektów sportowych oraz rekreacyjnych.
30. Organizowanie masowych imprez integracyjnych.
31. Tworzenie i prowadzenie terapii zajęciowej w różnych formach, również z wykorzystaniem zwierząt, dla osób niepełnosprawnych, chorych, osób wykluczonych społecznie, osób zależnych.
32. Tworzenie, administracja warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej.
33. Współpracę polegającą na propagowaniu i wspieraniu pracodawców zatrudniających osoby posiadające status osoby poszukującej pracę i bezrobotnej.
34. Ustanowienie nagród, wyróżnień dla osób zasłużonych działających na rzecz celów statutowych Stowarzyszenia.
Dział III
Członkowie – ich prawa i obowiązki.
§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych.
§ 9
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, której rekomendacji udzieliło co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 10

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
b) zgłaszania opinii i wniosków do władz Stowarzyszenia,
c) zaskarżania do Komisji Rewizyjnej uchwał Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu z listy członków,
d) brania udziału – z głosem stanowiącym – w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu i realizacji jego postanowień, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) uiszczenia wpisowego oraz regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
c) aktywnego działania na rzecz wcielania w życie celów statutowych Stowarzyszenia,
d) aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia, w tym w szczególności do uczestniczenia w zebraniach członków oraz posiedzeniach organów Stowarzyszenia.
§ 11
Członek wspierający ma prawo do:
a) zgłaszania opinii i wniosków do władz Stowarzyszenia,
b) zaskarżania do Komisji Rewizyjnej uchwał Zarządu Stowarzyszenia o wykluczeniu z listy członków,
c) brania udziału – z głosem doradczym – w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
Członek wspierający zobowiązany jest do:
a) przestrzegania statutu i realizacji jego postanowień, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) uiszczenia wpisowego oraz regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
c) aktywnego działania na rzecz wcielania w życie celów statutowych Stowarzyszenia.
§ 12
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Nadanie oraz pozbawienie członkostwa honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.
Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członka zwyczajnego.
Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłaty składki członkowskiej oraz wpisowego.
§ 13
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
c) wykluczenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający dwanaście miesięcy,
d) wykluczenia członka z uwagi na rażące lub powtarzające się naruszanie postanowień statutu lub obowiązków członka.
W przypadku określonym w ust. 1 pkt a) i pkt b) Zarząd stwierdza uchwałą wygaśnięcie członkostwa, podając jego przyczyny. W przypadku określonym w ust. 1 pkt c) i pkt d) statutu Zarząd orzeka uchwałą o wykluczeniu członka, przy czym uchwała taka powinna zawierać szczegółowe uzasadnienie.
Uchwały Zarządu, o których mowa w ust. 2 powyżej, mogą być zaskarżane przez osobę zainteresowaną w drodze odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały. Rozstrzygnięcie Komisji Rewizyjnej podjęte na skutek wniesionego odwołania jest ostateczne i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.
Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3 powyżej.
Dział IV
Organy Stowarzyszenia.
§ 14

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
§ 15
Kadencja członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić więcej niż jedną kadencję.
O ile Statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym w przypadku niemożności uzyskania większości rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba że statut stanowi inaczej. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
§ 16

Nie można łączyć funkcji członka Zarządu z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.
§ 17
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci Członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji, skład osobowy Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia uzupełniany jest poprzez wybór na aktualnie odbywającym się lub najbliższym Walnym Zebraniu Członków.
Zarząd zobowiązany jest do podjęcia stosownej uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Zebrania Członków nie później niż 30 dni od zaistnienia zdarzeń wskazanych w ust. 1 powyżej.
Rozdział I
Walne Zebranie Członków.
§ 18
Walne Zebranie Członków jest naczelną władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i członkowie honorowi.
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający.
§ 19
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zebranie Członków Zarząd zwołuje raz w roku, w terminie do 30 kwietnia każdego roku, przy czym pierwsze Walne Zebranie Członków odbędzie się do dnia 30 kwietnia 2007 roku.
Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Przewodniczący.
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków wybierany jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków, spośród członków Stowarzyszenia nie wchodzących w skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Członek ustępujących władz nie może pełnić funkcji Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków listem poleconym wysłanym co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, o ile statut nie stanowi inaczej.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
10. Uchwały Walnego Zebrania Członków zgromadzonych w drugim terminie są prawomocne mimo braku obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
a) uchwalenie statutu i jego zmian,
b) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
c) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia z ich działalności,
e) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
f) uchwalanie i zatwierdzanie budżetu Stowarzyszenia,
g) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej
h) udzielanie absolutorium władzom Stowarzyszenia,
i) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego.
§ 21
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej.
Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania określonego w ust. 1 pkt b).
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Rozdział II
Zarząd Stowarzyszenia.
§ 22
Zarząd Stowarzyszenia jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
Zarząd składa się z jednego do czterech członków – Prezesa oraz Członka Zarządu wybieranych w sposób wskazany w § 15 ust. 1 statutu.
Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
§ 23

Do zakresu działania Zarządu należy:
a) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
b) ustalanie projektu budżetu Stowarzyszenia,
c) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia i składanie oświadczeń woli we wszelkich sprawach majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia,
d) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
f) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i wykluczania członków zwyczajnych i wspierających,
g) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
h) uchwalanie regulaminu działania Zarządu,
i) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Stowarzyszenia
j) określanie wysokości składki członkowskiej oraz wpisowego.
Rozdział III
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.
§ 24
Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybieranych zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 1 statutu.
Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku:
a) ustąpienia z funkcji,
b) odwołania członka z zajmowanej funkcji,
c) śmierci członka.
Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w sytuacji wskazanej powyżej w ust. 3 jest uzupełniany zgodnie z postanowieniami § 17 statutu. W przypadku nie uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej w powyższy sposób w terminie dwóch miesięcy, pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo do uzupełnienia swego składu w drodze podjętej uchwały o wyborze nowego członka lub członków spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
§ 25
Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
c) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
W ramach przyznanych kompetencji Komisja Rewizyjna jest uprawniona do:
a) występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
b) żądania od Zarządu i członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,
c) żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Zarząd.
§ 26

W razie nie zwołania przez Zarząd Walnego Zebrania Członków w terminach wskazanych w niniejszym statucie, prawo jego zwołania przysługuje Komisji Rewizyjnej.
§ 27

Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
Dział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia.
§ 28

Majątek Stowarzyszenia stanowią wszelkie składniki majątkowe, w tym nieruchomości, ruchomości, środki pieniężne, akcje, obligacje, wierzytelności oraz inne prawa i składniki majątkowe.
§ 29

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) darowizny, zapisy i spadki,
c) wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochody z własnej działalności, dochody z majątku Stowarzyszenia),
d) dotacje i subwencje oraz wpływy pochodzące z ofiarności publicznej,
e) dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 30
W przypadku Zarządu jednoosobowego Stowarzyszenie reprezentuje samodzielnie Prezes Zarządu.
W przypadku Zarządu wieloosobowego dla ważności świadczeń woli Stowarzyszenia w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych przekraczających kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), wymagany jest podpis Prezesa Zarządu oraz jednego Członka Zarządu. Dla ważności innych oświadczeń woli w sprawach niemajątkowych lub majątkowych wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub jednego Członka Zarządu.
Dział VI
Prowadzenie działalności gospodarczej.
§ 31
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
Dochód uzyskiwany z prowadzonej działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
§ 32

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:
a) Gospodarowanie odpadami – PKD 90.02.Z,
b) Przetwarzanie odpadów metalowych, włączając złom – PKD 37.10.Z,
c) Przetwarzanie odpadów niemetalowych, włączając wyroby wybrakowane – PKD 37.20.Z,
d) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 51.57.Z,
e) Działalność wydawnicza – PKD 22.1,
f) Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych – PKD 52.47,
g) Działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników – PKD 74.50.A,
h) Przedszkola – PKD 80.10.A,
i) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 80.42.B,
j) Transport lądowy pozostały – PKD 60.2,
k) Działalność związana z turystyką – PKD 63.30,
l) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14,
m) Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.87.B,
n) Działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego – PKD 85.1,
o) Opieka wychowawcza i społeczna – PKD 85.3,
p) Działalność artystyczna i rozrywkowa pozostała – PKD 92.3,
q) Działalność związana ze sportem, pozostała – PKD 92.62.Z,
r) Działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 92.62.Z.
s) Transport drogowy pojazdami specjalizowanymi – PKD 60.24.A,
t) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, gospodarowanie odpadami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne – PKD 90.00,
u) Działalność holdingów – PKD 74.15.Z,
v) Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 52.63.B,
Dział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.
§ 33
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104, z późniejszymi zmianami).