KORZYŚCI Z ZATRUDNIENIA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Osoby niepełnosprawne są często bardziej zmotywowane do podjęcia pracy niż osoby w pełni sprawne. Jako że w porównaniu z osobami pełnosprawnymi jest im trudniej znaleźć pracę na otwartym rynku pracy, bardziej zależy im na utrzymaniu już zdobytego zatrudnienia, są też lojalnymi pracownikami.
Ponadto zatrudniając osoby niepełnosprawne, pracodawcy mogą korzystać z ulg finansowanych ze środków PFRON w postaci:
dofinansowania wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
zwolnienia z wpłat na PFRON
zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych
zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
dofinansowania do szkoleń pracownika niepełnosprawnego.
Włączając się w aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, mają Państwo możliwość aktywnego przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tych osób, a dzięki temu zyskania opinii „Pracodawcy bez barier”. Przekłada się to na pozytywny wizerunek firmy w środowisku biznesowym, wśród współpracowników oraz klientów firmy, jak również w społeczności lokalnej.