Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – CSR

Stowarzyszenie „Środowisko dla Niepełnosprawnych Eko Salus” realizuje projekt z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu: ”Zainwestuj w Świat”. Jest to kampania mająca na celu zainteresowanie tematem społecznej odpowiedzialności biznesu szerszej grupy odbiorców, skierowana do przedsiębiorców i mediów. Zamierzamy aktywizować przedsiębiorców do wspólnego urzeczywistniania idei społecznej odpowiedzialności biznesu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem do kontaktu. Proponujemy gotowe rozwiązania, szczególnie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, które pozwolą Państwu na wdrożenie nowych rozwiązań w kwestii marketingu, reklamy i odpowiedzialnego biznesu. Kontakt: csr@ekosalus.pl

Cele naszego projektu to:
Szerzenie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Nakłanianie przedsiębiorców do inwestycji w kapitał społeczny przez kreowanie strategii przedsiębiorstwa, uwzględniającej społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty w działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami (m.in. z pracownikami, z klientami, akcjonariuszami, dostawcami, społecznością lokalną).
Inicjowanie współpracy pomiędzy mediami a światem biznesu w celu realizacji nowych inicjatyw społecznych z udziałem przedsiębiorstw. Kontaktowanie ze sobą przedsiębiorców gotowych podejmować wspólne inicjatywy.
Aktywizacja osób niepełnosprawnych jako grupy interesariuszy wśród lokalnych przedsiębiorców i dziennikarzy. Zwrócenie uwagi społecznej na kwestie CRS i jej związek z niepełnosprawnością.
Umożliwienie podjęcia pierwszych kroków w sferze społecznej odpowiedzialności poprzez udział w projektach Stowarzyszenia, aktywizujących zawodowo osoby niepełnosprawne.
Zainicjowanie przemian społecznych. Stworzenie nowej płaszczyzny komunikacji pomiędzy mediami a przedsiębiorcami.
Proponujemy Państwu możliwość:
Włączenia się w aktywizacje zawodową i społeczną Osób Niepełnosprawnych oraz w promowanie idei CSR jako nowej formy zarządzania i marketingu oraz uczynienie z nich elementu swojej strategii CSR
Promocje w materiałach medialnych, ulotkach, stronie stowarzyszenia jako firm odpowiedzialnych społecznie
Wsparcie i pomysły w zakresie wdrażania CSR
Udział w projektach będących skutecznym narzędziem promocji i kształtowanie wizerunku firmy
Oczekujemy:
Wsparcia działań Stowarzyszenia poprzez darowizny rzeczowe i finansowe
Współpracę ze Stowarzyszeniem poprzez zatrudnienie ON
Współudziału w tworzeniu przestrzeni współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, biznesem, a mediami w celu realizowania nowych projektów
Czym jest CSR?
Skrót pochodzi od słów corporate social responsibility, (z ang społeczna odpowiedzialność biznesu). Komisja Europejska określa społeczną odpowiedzialność biznesu jako koncepcję, w której przedsiębiorstwa na zasadach dobrowolności włączają problematykę społeczną w swoją działalność. Ta nowa strategia zarządzania i marketingu zwraca uwagę na fakt, iż przedsiębiorstwo istnieje w kontekście społecznym i kulturowym. Tym samym inwestycje w kapitał społeczny są źródłem wymiernych korzyści dla biznesu. Coraz trudniej zwiększyć konkurencyjność tradycyjnymi metodami. Społeczna odpowiedzialność biznesu otwiera tu nowe możliwości.

Co daje to nowe podejście do biznesu :
· Większą innowacyjność;
· Pozytywny wizerunek wśród pracowników;
· Wyższy poziom kultury organizacyjnej;
· Większą konkurencyjność;
· Lepsze relacje ze społecznością i władzami lokalnymi;
· Wzrost przywiązania klientów i współpracowników;
· Zwrócenie uwagi inwestorów .

Co ma to wspólnego z niepełnosprawnością ?
Co najmniej 10% populacji stanowią osoby niepełnosprawne, tworzące jednocześnie jedną z największych grup poddanych dyskryminacji na rynku pracy. Są to nie tylko wartościowi pracownicy, których zatrudnienie pozwala na uzyskanie dofinansowań z budżetu państwa, ale także klienci, udziałowcy czy partnerzy. Dlatego uważamy, że zwrócenie uwagi na tę grupę jest jednym z podstawowych aspektów społecznie odpowiedzialnego biznesu, którego idee chcemy propagować.

Zachęcamy też do zapoznania się z obszerniejszym artykułem na temat społecznej odpowiedzialności biznesu zamieszczonym poniżej.

SŁÓW KILKA O SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNYM BIZNESIE
CSR (Corporate Social Responsibility) to nowoczesna i holistyczna koncepcja działania przedsiębiorstw, zgodnie z którą każda nawet najmniejsza firma podejmująca odpowiedzialne i etyczne działania, ma wpływ na rozwój rozmaitych grup społecznych i wsparcie w rozwiązywaniu najbardziej palących problemów współczesnych społeczeństw. Spektrum aktywności, które podejmują przedsiębiorstwa jest szerokie. Obejmuje działania nakierowane na wsparcie edukacji, służby zdrowia, kultury, ochrony środowiska, angażowanie się w rozwiązywanie problemów bezrobocia czy wyrównywania szans rozwoju różnych grup społecznych jak osoby niepełnosprawne zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym. Spektrum korzyści wynikających z takiego społecznego inwestowania jest ogromny. Pozwala na kształtowanie zewnętrznego wizerunku firmy jako odpowiedzialnej i aktywnej. Wpływa to na wzrost zainteresowania inwestorów i lojalności coraz bardziej społecznie świadomych klientów. Powoduje tym samym zwiększenie konkurencyjności i przywiązania do marki, która kojarzona jest z odpowiedzialnością i dbałością o etykę postępowania. Poprawia relacje z najbliższą firmie społecznością, strukturami i władzami, zaskarbiając sobie przychylność i osadzenie się w lokalnej świadomości. Ułatwia budowanie sieci kontaktów i zwiększa dostęp do informacji. Podnosi poziom kultury organizacyjnej firmy i kształtowanie jej wizerunku wewnętrznego wśród pracowników i współpracowników. Każdy z nas chce być przecież zaangażowany i kojarzony z czynieniem dobra.

Czy i Ty możesz pomóc?
Kiedy myślimy o wsparciu społecznym nasze myśli wędrują często ku korporacjom i dużym firmom w myśl zasady „większy może więcej”. Tymczasem praktyka społecznej odpowiedzialności pokazuje, że dla społeczności lokalnych równie ważny jest wpływ małych i średnich firm, które działając lokalnie z wielką precyzją potrafią określać potrzeby najbliższego im otoczenia. Zaangażowanie firm w działania społeczne może przyjmować różną formę - od finansowej, sprzętowej czy lokalowej poprzez służenie wiedzą, doświadczeniem, czasem. Wbrew pozorom nie jest ono bardzo obciążające finansowo i organizacyjnie. Przykładem jest tu zatrudnienie osób niepełnosprawnych dające wymierne korzyści finansowe pracodawcy a jednocześnie będące walką z wykluczeniem zawodowym i społecznym. Skuteczne zarządzanie społeczną odpowiedzialnością rozpoczyna się od określenia potencjału i motywacji firmy. Zawiera w sobie uczciwa odpowiedź na pytanie: co chcę i mogę dać i jakich oczekuję z tego korzyści. Niezbędne staje się zanalizowanie posiadanych nakładów – finansowych, rzeczowych czy usługowych. Warto skierować swoją uwagę na określenie nadwyżek firmy, które często dla niej samej są mało znaczące lub bezwartościowe. Trzeba określić priorytety firmy i potrzeby otoczenia, w które będziemy inwestować. Pozwoli to na wytyczenie punktów wspólnych dla interesów własnych przedsiębiorstwa i tych, których będziemy wspierać. Precyzyjne określenie celów, które chcemy osiągnąć i koncepcyjne wytyczenie drogi ich realizacji pozwoli zaoszczędzić zbędnych rozczarowań, zarówno samej firmie, jak i wspieranym przez nią docelowym grupom społecznym.
Przedsiębiorstwa oprócz wyboru dziedziny i problemu społecznego, w rozwiązywanie którego chcą się zaangażować, podejmują także decyzję, kogo i na jakich warunkach chcą zaprosić do tej współpracy. Jej partnerami są najczęściej fundacje, stowarzyszenia i inne formy organizacji społecznych, które działając w różnych obszarach posiadają bardzo dokładną wiedzę dotyczącą potrzeb określonych środowisk. Współpraca firm i organizacji przebiega na konkretnych warunkach, w ramach których określa się m. in. formę formalno-prawną przekazywanej pomocy, wzajemne oczekiwania partnerów wobec siebie, a także rodzaju promocji podejmowanego przedsięwzięcia i procedury rozliczania fundacji czy stowarzyszeń z przekazywanych środków. Taki rodzaj partnerstwa społecznego pozwala na skuteczniejsze i bardziej efektywne (także ekonomicznie) realizowanie określonych celów. Jak pokazuje praktyka osiągnięcie wielu z nich byłoby znacznie utrudnione lub niemożliwe w sytuacji działania w pojedynkę – tylko samych firm lub organizacji społecznych.
Na koniec trochę liczb. Zgodnie z 5 edycją raportu PriceWaterHouseCoopers, będącej wiodącą globalną organizacją świadczącą profesjonalne usługi doradcze, 61% menadżerów najwyższego szczebla uznaje społeczną odpowiedzialność za niezbędny składnik zyskowności każdej firmy. Raport firmy doradczej Mckinsey stwierdza, że 80% potencjalnych inwestorów jest gotowych zapłacić do 27% więcej za akcje firm działających zgodnie z zasadami CSR. Badania Environics International CRS Monitor przeprowadzone na próbce 20 000 obywateli pochodzących z 20 krajów wykazały, iż na publiczną ocenę firmy najbardziej wpływa społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Wskazało ją aż 49% respondentów. Na drugim miejscu znalazła się odpowiedź, że to jakość/marka decyduje o społecznym odbiorze firmy – za najbardziej istotną uznało ją 40% badanych. Trzeci element najczęściej wskazywany to charakter podstawowej działalności biznesowej (32% respondentów). W tych samych badaniach 47% ankietowanych odpowiedziało „zdecydowanie tak” na pytanie, czy społeczna odpowiedzialność wpływa na wzrost lojalności i motywacji pracowników, a 36% raczej się zgadzało. Wyniki coraz liczniej przeprowadzanych badań pokazują więc, że społeczne zaangażowanie biznesu staje się coraz bardziej pożądaną i cenioną formą budowania wizerunku firm i przynosi im niedoceniane dotąd korzyści.